Kuang Dai
Dr. Kuang Dai
Projektmanager Start-up-Unit
Gründung, Innovations- und Clusterkoordinierung
+49 331 – 70 44 57-2933
Roald Koch
Roald Koch
Stellv. Teamleiter
Mobilität
+49 331 – 730 61-214
Kirstin Wenk
Kirstin Wenk
Stellv. Teamleiterin Außenwirtschaft, Europa-Service
Asien, Afrika, Australien
+49 331 – 730 61-312